Rozhovor s Evou Reinou

Rozhovor s Evou Reinou, prezidentkou Evopské informační a poradenské kanceláře Eryica.

Eva Reina: „Mám moc ráda principy pod pojmem Podpora“

 

  1. Proč si myslíte, že bylo potřeba Evropskou chartu informací pro mládež aktualizovat?

Charta se musela aktualizovat, protože předchozí verze byla z roku 2004. Svět se od té doby hodně změnil. Způsob interakce a komunikace mezi mladými lidmi a informačními službami je úplně jiný než dřív. Nové informační technologie mají velký vliv na to, jakým způsobem se k informacím dostáváme, jak je zpracováváme a používáme. Proto Charta, která je základním souborem principů, jež utvářejí informační služby pro mládež a určují způsob práce informačních pracovníků, musí být v souladu s kontextem, ve kterém mladí lidé žijí.

V roce 2009 valné shromáždění ERYICA přijalo Principy on-line informací pro mládež. Tento dokument reagoval na potřebu zaktualizovat naše hlavní principy pro novou realitu, on-line realitu. To bylo v dobách, kdy jsme ještě rozlišovali naše životy na dva: on-line a off-line. To je důvod, proč jsme měli dva dokumenty, které určovaly, jak informační služby pro mládež a jejich pracovníci mají pracovat v těchto dvou sférách našich životů. Dnes už na off-line a on-line své životy nerozlišujeme, minimálně mladí lidé ne. Obě dimenze se spojily do jedné a vedly ke vzniku jednoho dokumentu. Nová Evropská charta informací pro mládež je vodítkem pro informační služby pro mládež, které musí rovnoměrně pracovat jak v reálném světě, tak v on-line prostředí, aby byly co nejblíže potřebám, výzvám a způsobu života mladých lidí. Snažili jsme se dokumenty shrnout tak, aby byly principy jednoznačné a zorganizované pod klíčovými pojmy. V současnosti pracujeme na výkladové brožuře, která má poskytnout další vodítka, jak Chartu správně používat a zavádět její principy.  Dofáme, že tento dokument pomůže informačním službám pro mládež, politikům či jiným zúčastněným osobám pochopit a zavést principy Charty.

 

  1. Který princip z nové Charty je váš oblíbený a proč?

Myslím, že všechny principy jsou důležité, jinak by v Chartě nebyly. Nicméně, já osobně mám moc ráda všechny principy pod klíčovým pojmem „Podpora“ (Empowering v originále). Je to slovo, které mám velmi ráda. Znamená sílu rozhodovat se samostatně, jednat autonomně a myslet svobodně. Pro mě je to esence toho, čím mají informační a poradenské služby pro mládež být. Je to i důvod, proč zpřístupnění těchto služeb všem mladým lidem přispívá k vytváření lepší společnosti. Samozřejmě to je cílem informačních služeb pro mládež jako takových.

 

  1. Kdybyste mohla mít tři přání – co byste si přála pro informační služby pro mládež v Evropě?

Aby všechny informační služby pro mládež v Evropě fungovaly ve shodě s principy Evropské charty informací pro mládež. Aby se mladí lidé cítili podporováni a dobře vybaveni pro práci s tím množstvím informací a dezinformací, kterým čelí každý den. Na tom bude záviset budoucnost demokracie a to, jak bude svět vypadat v následujících letech. Přeji si, aby informační služby pro mládež nebyly jen připravené odpovídat na potřeby mladých lidí, ale aby byly schopné předvídat a přizpůsobovat se. Svět se mění velmi rychle. Musíme být připraveni na výzvy moderní doby (virtuální realita, umělá inteligence, roboti apod.) a přemýšlet, jak technologický rozvoj začlenit do našich služeb. Bude to vyžadovat vzdělávání a mnoho kreativity, ale je to nezbytné, pokud si přejeme být užiteční i v budoucnosti. Budoucnost tvoříme už dnes!

Eva Reina je ředitelkou Eryica. Její náplní práce je strategické vedení, poradenství a lobbování. Tvoří roční plán práce a zajišťuje jeho dodržování a úspěšné plnění strategického plánu Eryica. Je zodpovědná za finanční otázky, za získávání grantů a dotací na provoz organizace, vzdělávací a publikační aktivity, za zviditelnění a udržitelnost akcí Erycia. Zastupuje Eriyca a informační služby pro mládež na evropské úrovni při jednání s politiky, státními i soukromými institucemi. Je zodpovědná za lidské zdroje, rozvoj organizace a rozrůstání sítě členů a podporu strategických partnerství. Zodpovídá se představenstvu organizace a valnému shromáždění všech členů

*ERYICA ( European Youth Information and Counselling Agency) je mezinárodní nezisková organizace, která vznikla v roce 1986 a je zaregistrovaná v Grand – Duchy v Lucembursku, kde v současnosti také sídlí její sekretariát. Jedním z cílů organizace je koordinace činnosti a zvyšování úrovně kooperace mezi subjekty, které se zabývají informačními a poradenskými službami pro mladé lidi ERYICA se snaží vytvořit a propojit celoevropskou síť struktur, které působí v uvedených oblastech.

 

Julie Menšík Čákiová

zástupkyně ČR v ERYICA

Autor příspěvku: Veronika Billová Rivolová