SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

Zde naleznete služby určené pro osoby závislé, po léčbě závislosti, trestané, pro osoby sociálně vyloučené a preventivní programy a služby pro mládež.

 

Kontaktní centra

K-centrum Noe je víceúčelové regionální zařízení, s nízkoprahovým přístupem, se zaměřením na komplexní potřeby regionu v oblasti problematiky drog. Svými programy se zaměřuje na aktivní vyhledávání cílové skupiny, poradenské a kontaktní služby, pomoc v zabezpečování základních zdravotních potřeb, dlouhodobou práci s klienty v rámci individuálního plánu, práci s informacemi – distribuce národních a nadregionálních informací o substancích, účincích a rizicích, ale především o lokálních aspektech užívání drog, dále se zaměřuje na preventivní aktivity, jedná a vystupuje v oprávněném zájmu klientů i komunity, dále v programech práce s veřejností.

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

Posláním centra je umožnit mladým lidem v Třebíči, ve věku od 12 do 26 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas a pomoci jim začlenit se do většinové společnosti.

Sociální služba „BARÁK nízkoprahový klub“ bezplatně podporuje děti a mladé lidi ve věku 11 – 26 let, kteří se pohybují v Třebíči, a kteří si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace (anebo u nich takováto situace může nastat) nebo tráví svůj čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností.

V eMBečku považují dospívání za velký a složitý úkol. Průvodce tímto obdobím může být dospělý člověk s podobnou zkušeností i odborník, který naslouchá. Služby jsou určeny dětem a mládeži ve věku 7 až 20 let z Moravských Budějovic a okolí, mladým lidem, kteří se pohybují v ulicích, parcích a dalších venkovních místech v Moravských Budějovicích a v Jemnici. 

Programy primární prevence pro školy

Posláním primární prevence je usilovat o zdravý životní styl a zvýšení informovanosti v oblasti rizikového chování u žáků základních škol a studentů středních škol.

Terénní forma Střediska výchovné péče STŘED – Program primární prevence, usiluje o předcházení vzniku a zamezení rozvoje rizikových jevů. Zaměřuje se na realizaci dlouhodobých programů všeobecné a selektivní prevence.

Služby následné péče

Následná péče ALKAT, z.s. je služba, která je určena pro osoby ohrožené závislostí nebo závislé na alkoholu. Služba následné péče poskytuje své služby výhradně mužům (od 19 do 70 let), kteří absolvovali prioritně léčbu pro závislost na alkoholu a nastoupí bezprostředně po léčbě či pobytu ve zdravotním či sociálním zařízení, tzn. je zajištěna min. 6-ti týdenní abstinence, nebo pro muže, kteří mají dlouhodobé psychické problémy, často ve spojitosti s alkoholovou závislostí, tedy tzv. duální diagnózu.

Posláním této služby je udržet abstinenci u klientů po léčbě závislosti (alkoholismus, drogy, gamblerství) a pomoci jim při začleňování do běžné komunity formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

Telefonická krizová pomoc

Terénní programy

Sociální služba AL PASO Vysočina poskytuje terénní program lidem, kteří se vracejí z výkonu trestu odnětí svobody. Nabízí jim pomoc při odstraňování bariér, které jim brání v sociálním začleňování.

Terénní sociální služba STREETWORK celoročně a bezplatně podporuje děti a mládež ve věku 11 – 26 let pohybující se v různých lokalitách města Třebíče. Společně s nimi pak vytváří důvěrný prostor pro sdílení starostí, řešení obtížných situací či možnost seberealizace. Cílem služby je působit preventivně a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů

Výchovná péče

Posláním PP je nabídnout mladistvému výhodnější alternativu trestu, která může (na rozdíl od trestu odnětí svobody) pozitivně působit na mladistvého, měnit negativní vzorce chování a vést ho k řádnému způsobu života. PP Most je výchovné opatření, které formou výchovy, psychoterapie a sociální práce pomáhá mladistvému odstranit příčiny, které ho přivedly do konfliktu se společností.

Vzdělávací nebo výchovné problémy dětí představují dlouhodobou zátěž jak pro děti samotné, tak pro rodiče. Je dobré rozpoznat „prvotní signály“ a obrátit se včas na pomoc odborníka.


Poslední aktualizace – Vendula Němcová 17. 1. 2019